Val av begravningsplats

Vanligast är att gravsättningen sker i en grav i den avlidnes hemförsamling.

I mån av plats kan även andra begravningsplatser som ligger utanför hemförsamlingen väljas. Finns det redan en gravplats kan den givetvis användas, beroende på storlek av grav och vem som är gravsättsinnehavare. De finns olika typer av gravskick.

Gravsättning av kista:

  • Jordgrav för en eller flera kistor
  • Gravkammare för en eller flera kistor

Gravsättning efter kremation:

  • Urngrav, för en eller flera urnor. Det kan även finnas plats för urnor i en grav för kistor.
  • Urnkammare och kolumbarium, speciella gravrum för urnor under samt ovan mark.
  • Askgravplats/lund, en grav för aska.
  • Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund, beroende på begravningsplatsens regelverk. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns där anhöriga kan lägga blommor eller tända ljus. Generellt får man inte närvara vid gravsättning i minneslund.

Som alternativ till att gravsätta (efter kremation) på en begravningsplats finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd erfordras dock från länsstyrelsen. Din begravningsrådgivare kan ordna med tillståndsansökan.